Εμφάνιση του Αγίου Μάρκου στην Κύπρον και Ανέγερση Ναού στον Άγιον

Σήμερα στην Κύπρον υπάρχει ένας και μοναδικός Ναός του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού. Αρχικώς ανήκε στην πνευματική δικαιοδοσία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, αλλά σήμερα υπάγεται εκκλησιαστικώς ως Ιερόν Ησυχαστήριον στην Ιεράν Μητρόπολιν Ταμασού και Ορεινής. Ευρίσκεται στο χωριό Άγιος Ιωάννης της Μαλούντας, στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας.

Ο Ναός ανηγέρθη και αφιερώθη στον Άγιον Μάρκον τον Ευγενικόν κατόπιν εμφανίσεως και σχετικού θαύματος του Αγίου, το οποίον ακολούθως καταγράφουμε, σύμφωνα με την μαρτυρίαν του ιερέως π. Χρήστου Χειμωνίδη, ο οποίος μας το αφηγήθηκε προσωπικώς (στις 7 Οκτωβρίου 2015).

Ο π. Χρήστος είναι πρώην ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας και εκπαιδευτής πιλότων, με δίπλωμα πιλότου ο ίδιος. Το έτος 1993 απεφάσισε να κτίσει έναν Ναόν και να τον αφιερώσει στον Αρχάγγελον Μιχαήλ, καθώς ο ίδιος και τα παιδιά του είναι πιλότοι και ο Ταξιάρχης Μιχαήλ θεωρείται προστάτης των ιπταμένων. Εζήτησεν λοιπόν και έλαβεν την σχετικήν άδειαν από την Αρχιεπισκοπήν Κύπρου.

Ενω είχε ήδη αρχίσει η ανέγερση του Ναού, η πρεσβυτέρα του πατρός Χρήστου ένα έτος μετά (το 1994), έκανε μία σοβαρή εγχείρηση στο πόδι. Μετά την εγχείρηση, παρέμεινε στην κλινική μέχρι να αναρρώσει. Τότε είδεν ένα ιερέα να εισέρχεται στο δωμάτιό της, την χαιρέτησε και μετά χάθηκε. Η πρεσβυτέρα εκάλεσεν την νοσοκόμα και την ερώτησε ποιος ήταν αυτός ο ιερέας που την χαιρέτησε. Έκπληκτη η νοσοκόμα της απάντησε ότι δεν ήξερε ούτε είδε κανένα. Ο ιερέας ήταν άγνωστος.

Τις επόμενες ημέρες η πρεσβυτέρα Παναγιώτα είπε στον π. Χρήστο ότι ο Ναός πρέπει να αφιερωθεί στον Άγιον Μάρκον τον Ευγενικόν. Αξίζει να σημειωθεί ότι ούτε ο π. Χρήστος ούτε η πρεσβυτέρα εγνώιζαν πρωτύτερα τον Άγιον.

Ο π. Χρήστος επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπον Κύπρου Χρυσόστομον Α’, και του είπε ότι εσκόπευε να αφιερώσει τον Ναόν στον Άγιον Μάρκον τον Ευγενικόν. Ο Αρχιεπίσκοπος αρχικώς απόρησε για την επιλογή, αλλά εχάρηκε, διότι, όπως εδήλωσεν στον π. Χρήστο, ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός είναι μεγάλος Άγιος για την Ορθοδοξία και θα έπρεπε να τιμάται σε κάθε Ναόν, και να υπάρχει η εικόνα του να την προσκυνούν οι πιστοί.

Έτσι, και με την ευλογίαν του Αρχιεπισκόπου, συνεχίσθηκε η ανέγερση του Ναού, με προσωπικήν εργασίαν και έξοδα του πατρός Χρήστου.

Όταν τοποθετήθηκαν οι πρώτες εικόνες στον Ναόν, και μεταξύ αυτών και η εικόνα του Αγίου Μάρκου, η πρεσβυτέρα, μόλις αντίκρυσε την εικόνα του Αγίου, συγκλονίσθηκε τόσον πολύ, διότι ανεγνώρισεν τον ιερέα που είχε δει όταν ευρίσκετο στην κλινική. Το μόνον που κατώρθωσε να αρθρώσει, ήταν η φράση: “Αυτός είναι!”. Δεν μπορούσε να πει κάτι άλλον.

Την επομένην ημέραν, ο π. Χρήστος ερώτησε την πρεσβυτέρα τι εννοούσε λέγοντας, “αυτός είναι!”, και η πρεσβυτέρα, που είχε ξεπεράσει το αρχικό σοκ, του είπεν: “Αυτός είναι! Δεν έχω αμφιβολίαν, αυτός είναι που με επισκέφθηκε στην κλινική!”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο π. Χρήστος, με δωρεές που συγκέντρωσε, έκτισε πετρόκτιστον Ιερόν Ναόν του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού στην Κένυα.