Η προσευχή του Αγίου Μάρκου Ευγενικού

(για θείον έλεος και μετάνοια)

Ο Άγιος Μάρκος ήταν άνθρωπος προσευχής. Συχνά στα κείμενά του παρεμβάλλονται αυτοσχέδιες προσευχές, δεήσεις και ικεσίες. Εδώ θα σας παραθέσουμε την προσευχή που απηύθυνε προς Κύριον πριν αναχωρήσει για την Ιταλίαν, στην οποίαν παρακαλεί να του χορηγήσει ο Κύριος μετάνοια. Η προσευχή έχει ως εξής:

Εγώ και προς την αρετήν οκνηρώς έχων και των παθών προσλήψεσι τυραννούμενος, τι ποιήσω, μακρόθυμε Κύριε; Εκπεσούμαι της τοσαύτης σου δωρεάς, και επ’ εμοί αργήσει το της αγαθοπρεπούς ευδοκίας μυστήριον; Μη μοι γένοιτο, φιλοικτίρμον Θεέ και φιλόψυχε. Μη εγκαταλειφθείην υπό σου, μη γενοίμην μερίς τω πονηρώ εις απώλειαν, αλλά τοις των προλαβόντων αγίων σου πόνοις δυσωπηθείς και τας των ιερών αγγέλων πρεσβείαις δεξάμενος, εξαιρέτως δε και της αυτών υπερκειμένης δεσποίνης ημών Θεοτόκου, δος μοι την προς σε οδόν κατευθύναι, μη τον άξιον καρπόν της μετανοίας, αλλά τον δυνατόν απαιτών, έμβαλε τη σκληρά μου καρδία τον φόβον σου και δι’ αυτού καθάρας και απαλύνας όλην εις την αγάπην συγκίνησιν. Εν τω δε του σώματος εκδημείν ανάπαυσόν με ταις των αγίων σου σκηναίς και της αϊδίου δόξης και θεωρίας εμπλησθήναι ευδόκησον, ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας. Αμήν”.

(να διαβάζεται αυτή η προσευχή κάθε βράδυ από τους πιστούς, μετά την Παράκληση του Αγίου Μάρκου, ή το Απόδειπνον και τους Χαιρετισμούς της Υπεραγίας Θεοτόκου, την οποίαν ο Άγιος Μάρκος ιδιαιτέρως ευλαβείτο και προς τιμήν Της συνέθεσεν οκτώ Παρακλητικούς Κανόνες).