ΚΥΡΙΑΚΗ Η’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ευαγγέλιον: Ματθ. ιδ’ 14-22

” καί έφαγον πάντες  και εχορτάσθησαν”.

Το σημερινό Ευαγγέλιο μας περιγράφει ένα εκπληκτικό θαύμα που επετέλεσε ο Κύριος, πως από πέντε άρτους και δύο ψάρια έθρεψε θαυματουργικώς πέντε χιλιάδες άνδρες, χωρίς να υπολογίσουμε τις γυναίκες και τα παιδιά. Άρα, ο αριθμός των χορτασθέντων θα ήταν σημαντικά μεγαλύτερος. Είναι σημαντικό ότι το ίδιο θαύμα καταγράφεται και από τους τέσσερεις ευαγγελιστές.

Όπου πήγαινε ο Κύριος, πλήθη λαού συνέρρεαν κοντά Του. Ο απλός λαός πλησιάζει τον Χριστό για να ακούσει λόγους στηρίξεως και παρηγορίας, να θεραπευθούν οι ασθένειές του, να νοιώσει ασφάλεια και ανακούφιση. Αλλά και η καρδιά του Κυρίου, γεμάτη καλοσύνη και αγάπη, είδε τα πλήθη, τους εσπλαγχίσθη και εθεράπευσε τους ασθενείς τους (Ματθ. ιδ’ 14). Ο Χριστός διήρχετο την Παλαιστίνη ευεργετών και θεραπεύων τις ασθένειες του λαού.

Ο λαός γοητευμένος από την διδασκαλία του Χριστού, παρέμενε κοντά Του. Η ώρα είχε περάσει, και καθώς ο τόπος ήταν ερημικός, οι μαθητές του Κυρίου Τον πλησίασαν για να Του υπενθυμίσουν ότι τα πλήθη έπρεπε να τραφούν. Έτσι, προτείνουν τα πλήθη να διαλυθούν και να επιστρέψουν στα χωριά τους και να προμηθευθούν τρόφιμα. Οι μαθητές , σκεπτόμενοι λογικά και ανθρώπινα, θεωρούν ότι οι άνθρωποι που τρέφονται πνευματικώς από τους λόγους του Κυρίου, χρειάζονται και υλική τροφή.

Ο Κύριος ρίχνει την ευθύνη της διατροφής του πλήθους στους μαθητές Του, λέγων: “δότε αυτοίς υμίν φαγείν” (Ματθ. ιδ’ 16). Ο Κύριος προτρέπει τους μαθητές να θρέψουν τους όχλους, για να δοκιμάσει την πίστη τους και να τους προετοιμάσει για το θαύμα. Οι μαθητές, ακόμη δύσπιστοι για την δυνατότητα να τραφούν τόσες χιλιάδες ανθρώπων, παρουσιάζουν στον Κύριο ό,τι έχουν, πέντε άρτους και δύο ψάρια.  Αν και ο τόπος ήταν έρημος και η ώρα είχε περάσει, τα τρόφιμα λιγοστά, παρευρίσκεται εκεί ο τρέφων την οικουμένην (άγ. Ιω. Χρυσόστομος).

Ο Κύριος διατάζει τα πλήθη να καθίσουν με τάξη στο έδαφος, στα χόρτα, παραλαμβάνει τους πέντε άρτους και τα δύο ψάρια, και τα ευλογεί. Με αυτήν την κίνηση ο Χριστός ανέβλεψε στον ουρανό για να τιμήσει τον Πατέρα Του και να μας δείξει ότι πριν από την τράπεζα του φαγητού, πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό, τον χορηγό της τροφής, και να προσελκύουμε την ουράνια ευλογία (Ευθύμιος Ζιγαβηνός).

Είναι χαρακτηριστικό ότι με το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων, όλοι έφαγαν και εχορτάσθησαν, αλλά και συγκέντρωσαν τα περισσεύματα σε δώδεκα καλάθια. Ο Χριστός, αφού πρώτα χόρτασε τα πλήθη με την πνευματική τροφή της διδασκαλίας Του, τους χορταίνει και υλικώς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κύριος, μετά την ευλογία της τροφής, την έδωσε στους μαθητες για να την διανείμουν στα πλήθη.  Είναι η ενέργεια αυτή του Κυρίου ενδεικτική. Οι ευλογίες του Χριστού, η πνευματική τροφή και η διακονία των υλικών αναγκών των ανθρώπων, περνάει μέσα από τους αποστόλους και εν συνεχεία, μέσω της Εκκλησίας, η οποία συνεχίζει την πνευματική και φιλανθρωπική διακονία του Χριστού και των αγίων αποστόλων.

Και σήμερα, ο κόσμος που υποφέρει από πνευματικό λιμό, μόνον δτσ λόγια του Χριστού, που είναι “ρήματα ζωής αιωνίου”, μπορεί η ψυχή του ανθρώπου να χορτασθεί. Ο Λόγος του Κυρίου έχει την δύναμη να γοητεύει τον κόσμον και να τον συναρπάζει ώστε να λησμονεί ακόμη και τις υλικές του ανάγκες,

Ο Κύριος είναι ο ουράνιος Άρτος, ο Άρτος της Ζωής, Τον οποίον λαμβάνουμε στην Θεία Κοινωνία. Ο Κύριος μας τρέφει μυστικώς, μας ενισχύει πνευματικώς, μας καλύπτει τις πνευματικές και υλικές μμας ανάγκες. Αλλά και εμείς οφείλουμε να προσφεύγουμε τακτικώς στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, να κοινωνούμε Σώματος και Αίματος Χριστού, ώστε να λαμβάνουμε δύναμη να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες της ζωής.

Αρχιμανδρίτης π. Κύριλλος Κεφαλόπουλος.