ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Ευαγγέλιον: Ματθ. δ’ 12-17

” Ο λαός ο καθήμενος εν σκότει είδεν φως μέγα”.

Μετά την σύλληψη του Ιωάννου του Βαπτιστού, ο Ιησούς μετέβη στην Καπερναούμ, όπου άρχισε το δημόσιον κηρυκτικόν Του έργον. Η έλευση του Ιησού στα μέρη της Γαλιλαίας δεικνύει εξ αρχής ότι ο Μεσσίας ήλθε όχι μόνον  για τους Ιουδαίους, αλλά για όλα τα έθνη. Το μεσσιανικό κήρυγμα είναι οικουμενικό. Ο Κύριος επιλέγει την γη Ζαβουλών και Νεφθαλείμ, την Γαλιλαία των εθνών, όπως εκπληρωθή η προφητεία του Ησαϊου θ’ 1-2 (άλλωστε, όλη η ζωή του Χριστού ήταν η εκπλήρωση των προφητειών της Π.Δ.).

Η Γαλιλαία των εθνών, με τους μεικτούς πληθυσμούς και την έντονη εμπορική ζωή, ευρίσκετο σε βαθύ σκότος της πλάνης, της αγνοίας και της ασεβείας. Εδώ γίνεται λόγος για το πνευματικό σκότος και όχι το αισθητό, το φυσικό σκότος (άγ. Ιω. Χρυσόστομος).ουν εν σκιά θανατου και βαθύ σκότος προερχόμενον από την απουσία του Χριστού στις ζωές των ανθρώπων. Όσοι ζουν χωρίς Χριστόν, η ζωή τους κυριαρχείται από την αμαρτία, η καρδιά τους βρίσκεται σε πνευματικό σκοτάδι, όπου πλεονάζουν τα πάθη και οι αμαρτίες, ενώ και η διάνοια του ανθρώπου σκοτίζεται από την πλάνη και δεν έχει την διαύγεια να διακρίνει το σωστό ή το λάθος, το ηθικό ή το αμαρτωλό. Άνθρωποι που ζουν μία τέτοια ζωή χωρίς Χριστόν, είναι δυστυχισμένοι, χωρίς ελπίδα, και δεν μπορούν να δουν τίποτε πιο υψηλό πέραν της καθημερινής τους βιοτής.

Η μεγάλη αλλαγή έρχεται με την παρουσία του Χριστού στην Γαλιλαία των εθνών. Η φυσική παρουσία του Χριστού στις ζωές των ανθρώπων διαλύει το σκοτάδι και ρίχνει άπλετο φως. Ο Ίδιος ο Μεσσίας είναι το Φως του κόσμου, ο Οποίος με το ευαγγελικόν Του κήρυγμα εισφέρει στον κόσμον φως και χαρά, γνώση του θείου θελήματος που αποδιώκει την άγνοια, αληθινή πίστη που διαλύει τις δεισιδαιμονίες και τις πλάνες. Όπου υπάρχει Χριστός, εκεί και φως. Γι’ αυτό η έλευση του Μεσσία αποτελούσε την προσμονή των εθνών, την μόνη ελπίδα της ανθρωπότητος να εξέλθει του τέλματος της ηθικής καταπτώσεως.

Δυστυχώς, πολλοί και σήμερα απορρίπτουν το φως του Χριστού και επιλέγουν να ζουν στο σκοτάδι της αμαρτίας. Απορρίπτουν τον Χριστόν και ακολουθούν προθύμως κάθε είδους δεισιδαιμονίες, πλανεμένες δοξασίες της νέας εποχής και αιρέσεις. Γιατί όταν η καρδιά παραμένει αμετανόητη είναι τόσο τυφλή ώστε να αρνείται το φως και να επιλέγει το σκότος. Το φως του Χριστού φωτίζει εκείνους που δείχνουν διάθεση μετανοίας. Γι’ αυτό ο Χριστός αρχίζει το δημόσιο Του κήρυγμα, λέγων : “Μετανοείτε, ήγγικεν γαρ η βασιλεία των ουρανών” (Ματθ. δ’ 17).   Η έλευση του Μεσσία σηματοδοτεί την παρουσία της βασιλείας των ουρανών μεταξύ των ανθρώπων. Εκείνο που μας χρειάζεται για να γίνουμε μέτοχοι της βασιλείας των ουρανών, είναι Χριστός και μετάνοια. ‘Οταν αυτά τα δύο λείπουν από την ζωή των ανθρώπων, η ζωή τους γίνεται κόλαση. Όταν ζούμε εν Χριστώ και εν μετανοία, προγευόμαστε τον παράδεισο. Ας προσευχόμεθα ο Χριστός να μας χαρίζει μετάνοια!

Αρχιμ. π. Κύριλλος Κεφαλόπουλος.