(ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α’ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ) Ευαγγέλιον: Ιω. ιζ’ 1-13

” Πάτερ άγιε, τήρησον αυτούς εν τω ονόματί σου, ίνα ώσιν έν καθώς ημείς”.

Η σημερινή Κυριακή είναι αφιερωμένη στους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, που συνήλθαν για να εξασφαλίσουν την ορθόδοξη διατύπωση των δογμάτων της πίστεως και να διασφαλίσουν την ενότητα της Εκκλησίας που είχε απειληθεί από την φοβερά αίρεση του Αρείου. Επομένως, κατάλληλο ευαγγελικό ανάγνωσμα για την σημερινή Κυριακή αποτελεί η περικοπή απο το Ευαγγέλιον του Ιωάννου που περιλαμβάνει την Αρχιερατική Προσευχή του Ιησού λίγο προ του Πάθους.

Ο Κύριος προσεύχεται και παρακαλεί τον Θεό Πατέρα να διατηρήσει τους μαθητές Του ενωμένους εν τη πίστει, κατά την αντίστοιχη υπάρχουσα ενότητα μεταξύ Πατρός και Υιού. Η ενότητα των πιστών αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισμα των αληθινών μαθητών του Χριστού, το οποίο ο διάβολος έχει φθονήσει και ανά τους αιώνες έχει προσπαθήσει να διαταράξει ενσπείροντας αιρέσεις και σχίσματα στην Εκκλησία.

Όμως, ο Κύριος πριν να προσευχηθεί για την ενότητα των πιστών, παρακαλεί τον Θεό Πατέρα και για άλλα εξ ίσου σημαντικά θέματα τόσο για τους μαθητές Του όσο και για την δική μας πνευματική ζωή. Ο Χριστός πέρα από την αγωνία Του για το επικείμενο Πάθος, εκφράζει και μία στοργική αγωνία για την ζωή των μαθητών και την πορεία της Εκκλησίας.

Έτσι, ο Κύριος προσεύχεται για να έχουν οι πιστοί την αληθινή γνώση του Θεού που οδηγεί στην αιώνιο ζωή. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε την ορθή πίστη και να διατηρήσουμε την αλήθεια, διότι η αιώνιος ζωή βρίσκεται στην ορθή γνώση και πίστη του Τριαδικού Θεού. ‘Οταν λοιπόν εμφανίζεται η αίρεση που διαστρέφει την αλήθεια, αποτελεί μεγάλο πνευματικό κίνδυνο για τους πιστούς, διότι θέτει εν αμφιβόλω την σωτηρία των ψυχών τους. Γι’ αυτό και όποτε εμφανίζονταν αιρέσεις ππου διετάρασσαν την ενότητα της Εκκλησίας και διέστρεφαν την αλήθεια, οι Άγιοι Πατέρες τις αντιμετώπιζαν με αποφασιστικότητα. Ο σύνδεσμος της ενότητος εν τη αληθεία είναι που διασφαλίζει την ενότητα της Εκκλησίας και τον ενιαίο χαρακτήρα της πίστεως.

Ο Κύριος εξεπλήρωσε την επίγειό Του αποστολή με το να φανερώσει στους ανθρώπους την αγάπη του Θεού Πατρός και να αποκαλύψει την αλήθεια για το Πρόσωπο του Θεού. Η προαιώνιος δόξα του Υιού συνδέεται με την δόξα του Θεού Πατρός, που εφανέρωσε ο Χριστός στους μαθητές. Μέσα στην ζωή της Εκκλησίας ο πιστός γνωρίζει τον αληθινό Θεό και μετέχει του μυστηρίου της ενότητος των πιστών, του μυστικού Σώματος της Εκκλησίας, εν τω προσώπω του Χριστού.

Η ενότητα των πιστών ενισχύεται από την ένωση που υπάρχει μεταξύ Πατρός και Υιού, και οδηγεί στην ορθή πίστη και δοξολογία του Ονόματός Του. Ενώ μέσα στον κόσμο υπάρχει διάσπαση και διαίρεση, σύγκρουση συμφερόντων, αντιπαράθεση ιδεολογημάτων, χάσμα γενεών, συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια και την κοινωνία, ο Κύριος μας καλεί να υπερβούμε τις διαιρέσεις και να αποκτήσουμε την ενότητα της πίστεως, την κοινωνία των πιστών, να διαφυλάξουμε την ενότητα της Εκκλησίας που αποτελεί φωτεινό φάρο ομονοίας μέσα σε ένα διηρημένο κόσμο.

Επειδή ακριβώς η αίρεση αμφισβητεί την ενότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδος, ιδίως με την αμφισβήτηση της θεότητος του Χριστού, όπως έκανε ο Άρειος και πολλοί μεταγενέστεροι αιρετικοί, και επιχειρεί να διαρρήξει τον κοινό σύνδεσμο της πίστεως και της αγάπης μεταξύ των πιστών προκαλώντας σχίσματα και διαιρέσεις, οι Άγιοι Πατέρες αισθάνθηκαν την ανάγκη να προασπίσουν την ορθή πίστη και να διαφυλάξουν την αλήθεια του Ευαγγελίου όπως αυτη διακηρύσσεται μέσα στην Εκκλησία γνήσια και ανόθευτη.

Όπως λοιπόν ο Κύριος παρεκάλεσε στην προσευχή Του τον Πατέρα, “τήρησον αυτούς εν τω ονόματί σου, ίνα ώσιν εν”, οφείλουμε και εμείς να προσευχόμεθα ώστε ο Κύριος να μας προφυλάσσει από το ψεύδος των αιρέσεων και να μας οδηγεί σε ενότητα, που τόση ανάγκη έχει ο σύγχρονος κατακερματισμένος κόσμος. Ενότητα εν τη πίστει και τη αληθεία, όπως μας τις παρέδωσαν ως πολύτιμο θησαυρό και παρακαταθήκη οι Πατέρες, ώστε και εμείς στην πνευματική μας ζωή να είμαστε ενωμένοι με τον Θεό, να φέρουμε πολύν καρπόν, να προοδεύουμε πνευματικά, και να δίνουμε δυνατή την χριστιανική μαρτυρία της Εκκλησίας στην σημερινή κοινωνία.

Αρχιμανδρίτης π. Κύριλλος Κεφαλόπουλος.