Να προσεύχεσθε να σας δίνει ο Θεός δύναμη και υπομονή

Μην απογοητεύεσθε όταν αντιμετωπίζετε πειρασμούς και πνευματικές δοκιμασίες. Χωρίς πόλεμο δεν υπάρχει ο στέφανος της νίκης ούτε αποκτάται η αιώνια ζωή. Τι λέγει ο ψαλμωδός; “Εκ θλίψεως επεκαλεσάμην τον Κύριον” (Ψαλμ. 117:5). Να προσεύχεσθε με την χάρη του Θεού να περνούν οι πειρασμοί και οι στενοχώριες. “Μακάριος εκείνος που υπομένει πειρασμόν” (Ιακ. 1:12). Να προσεύχεσθε να σας δίνει ο Θεός δύναμη και υπομονή. Να οπλίζεσθε με την νηστεία, την αδιάλειπτη προσευχή, την εξομολόγηση και την συχνή θεία κοινωνία.