Οφείλουμε να ομολογούμε την πίστη μας

Όλοι μας οφείλουμε να ομολογούμε την πίστη μας. Η ομολογία δεν ανήκει μόνον στους Αγίους ή τους ιερείς και τους μοναχούς, αλλά σε κάθε χριστιανόν που έχει λάβει το Άγιον Βάπτισμα. Όποιος αισθάνεται ορθόδοξος, οφείλει να δίνει μαρτυρία περί της πίστεώς του. Τι λέγουμε στο Σύμβολον της Πίστεως; “Ομολογώ εν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών… προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος”. Ιδίως στους δύσκολους και αντιπνευματικούς καιρούς που ζούμεν, η μαρτυρία της πίστεως στον Χριστόν αποτελεί καθήκον και προτεραιότητα για κάθε χριστιανόν. Η μαρτυρία υπέρ του Χριστού αποτελεί ένα δεύτερο βάπτισμα μετανοίας και καθαρισμόν από των αμαρτιών.