Ο Άγιος Μάρκος αποκαλύπτει εις τον πατέρα Δημήτριον Αγγελάκη την ασθένειαν και τον θάνατον του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου

Ευρισκόμεθα εις το έτος 2007. Ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος είχεν επισκεφθεί τον Πάπα Ρώμης, και όπου πήγαινε ο πατήρ Δημήτριος, του έλεγαν! “Τι θα γίνη τώρα που ο Αρχιεπίσκοπος πήγε εις τον Πάπα;”. Ο π. Δημήτριος εστενοχωρείτο, δεδομένου ότι ο Αρχιεπίσκοπος, ενώ τα πρώτα χρόνια (1997-2001) κάθε χρόνον (19 Ιανουαρίου) ήρχετο εις την Πανήγυριν του Ναού, μετά το 2001 που ήλθεν ο Πάπας εις Αθήνας, δεν ήλθεν να λειτουργήσει.

Ο π. Δημήτριος συνεχίζει να στενοχωρείται. Την 5ην Ιουνίου 2007, ώραν 5.30 μ.μ., προσευχήθηκε μπροστά στην εικόνα του Αγίου Μάρκου, λέγοντας, “Άγιε μου Μάρκε, τι θα γίνει με αυτήν την κατάσταση;”. Την νύκτα της Τρίτης προς Τετάρτην (5-6 Ιουνίου) και ώραν 2.30 πρωινήν, καθ’ύπνον βλέπει τον Άγιον Μάρκον, και του λέγει: “Αυτήν την εβδομάδα ο Αρχιεπίσκοπος θα μπει στο νοσοκομείο και δεν θα βγει”.

Την πρωίαν της άλλης ημέρας (Τετάρτη) το ανακοινώνει στους επιτρόπους και τους ιεροψάλτας του Ναού, αλλά “δεν γίνεται αυτό“, του απήντησαν, δεδομένου ότι εκείνες τις ημέρες ευρίσκετο (ο Αρχιεπίσκοπος) εις Βέροιαν εορτάζοντας τα Παύλεια, ομιλώντας σε όλες τις πόλεις της Μακεδονίας.

Ο π. Δημήτριος το ανέφερε και την Πέμπτην 7ην και Παρασκευήν 8ην Ιουνίου, για να του δώσουν την ιδίαν απάντησιν οι επίτροποι και οι ψάλτες. Δυστυχώς, όμως, περί ώραν 11.30 εξεδόθη έκτακτον ανακοινωθέν ότι ο Αρχιεπίσκοπος εισήλθεν εκτάκτως εις το νοσοκομείον, και δυστυχώς δεν εξήλθεν υγιής μέχρι της τελευτής του την 28ην Ιανουαρίου 2008.