Ο Άγιος μεριμνά για την ανέγερση του Ναού του

Η μέριμνα και άμεση φροντίδα του Αγίου Μάρκου για να ανεγερθεί ο Ναός του στα Κάτω Πατήσια, υπήρξε διαρκής. Η μαρτυρία του πατρός Δημητρίου Αγγελάκη, που ανέλαβεν να φέρει εις πέρας το δύσκολον τούτο έργον, είναι αποκαλυπτική. Άλλωστε, πολλές φορές ο π. Δημήτριος συνήθιζε να λέγει ότι καθ’ όλην την διάρκειαν της ανεγέρσεως του Ναού, και στις διάφορες φάσεις αυτού, αισθανόταν εμφανή και διαρκή την πρόνοια και το “χέρι του Αγίου” να καθοδηγεί τα πράγματα.

Καθώς οι εργασίες ανεγέρσεως του Ιερού Ναού είχαν προχωρήσει και η όλη διαδικασία ευρίσκετο σε κρίσιμη φάση, παρουσιάσθηκε έλλειψη χρημάτων με κίνδυνον να σταματήσουν οι περαιτέρω εργασίες και το όλον εγχείρημα να μείνει στάσιμο.

Η αγωνία του ιερέως του Ναού, π. Δημητρίου, ήταν μεγάλη και επεκαλέσθη την βοήθειαν του Αγίου Μάρκου, ο οποίος τον διαβεβαίωσεν ότι την επομένην ημέραν θα ερχόταν κάποιος κύριος και θα του έφερνεν ένα συγκεκριμένον ποσόν για να συνεχισθούν οι εργασίες (ο Άγιος μάλιστα του ανέφερεν και το συγκεκριμένον ποσόν).

Πράγματι, την επομένην ημέραν ήλθεν στον Ναόν ένας κύριος από την Βουλιαγμένη ερωτώντας αν αυτός ήταν ο Ναός του Αγίου Μάρκου, και ζήτησε να μιλήσει στον ιερέα. Εκείνος του απήντησεν ότι ήδη γνωρίζει τι τον ήθελεν (είχεν λάβει από το προηγούμενον βράδυ την εσωτερικήν “πληροφορίαν” από τον Άγιον).

Και τότε, ο άγνωστος εκείνος κύριος απεκάλυψεν ότι την προηγουμένην βραδιά ήλθεν στο όνειρό του κάποιος μοναχός, που συστήθηκε ως Μάρκος Ευγενικός, και τον προσέταξεν να βοηθήσει χρηματικώς την ανέγερση του σπιτιού του στα Κάτω Πατήσια. Ο κύριος υπάκουσε στον Άγιον και προσέφερεν δωρεά το ίδιον ακριβώς ποσόν που ο Άγιος είχε αναφέρει το προηγούμενον βράδυ στον ιερέα. Έτσι, μπόρεσαν να επαναρχίσουν οι εργασίες ανεγέρσεως του Ναού.