Ο Παπισμός και ο προτεσταντισμός είναι αιρέσεις

Ο Παπισμός και ο προτεσταντισμός είναι αιρέσεις. Έχουν αναμείξει τον Χριστιανισμόν με φιλοσοφικές και κοσμικές ιδέες, και έχουν αποκλίνει από την Αλήθεια του Ευαγγελίου. Μόνον η Ορθοδοξία έχει κρατήσει την Πίστη. Και αν οι ουρανοί και η γη παρέλθουν, η Ορθοδοξία μένει εις τον αιώνα διότι έχει την Αλήθεια.