“πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνον από του πατρός των φώτων”

Για να γίνουμε συνειδητοί χριστιανοί και να βιώνουμε γνησίως την πίστη μας, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι “πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνον από του πατρός των φώτων” (Ιακ. 1:17 ). Αυτές οι πνευματικές δωρεές που μας χαρίζει η αγάπη του Θεού θα μας ενισχύσουν να βαδίσουμε την οδόν της μετανοίας και της σωτηρίας της ψυχής. Τότε δεν θα έχουμε άλλον φόβον στην καρδία μας, παρά πως να αρέσουμε στον Χριστόν.